Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Songkhla

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic

คู่มือการปฏิบัติงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ม.ค. 65

คู่มือการใช้ระบบงานสวนป่าออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่

25 มี.ค. 64

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 ก.พ. 63

คู่มือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

1 ม.ค. 61

คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 ม.ค. 61

คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office Standard)

1 ม.ค. 61

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1 ม.ค. 61

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1