Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Songkhla

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic

ประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดการมูลฝอยที่มอบให้เอกชนหรือร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย

แกลเลอรี่