Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Songkhla

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การถมคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง การทิ้งของเสียและการจัดการน้ำเสียของโรงเชือดไก่

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การถมคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง การทิ้งของเสียและการจัดการน้ำเสียของโรงเชือดไก่

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.สงขลา มอบหมายให้ นายถิระพล คงชนม์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนายปัณณทัต นิลทรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด “ศุกร์ส่งสุข”ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การถมคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง การทิ้งของเสียและการจัดการน้ำเสียของโรงเชือดไก่ บริเวณม.๑ บ้านคลองข่า ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบว่า
   ๑.การถมคลองสาธารณะ (คลองข่า) มี ๒ จุดซึ่งสนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาได้ประสานให้ทต.นาทับตรวจสอบการดำเนินการข้างต้น เพื่อจะได้แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
    ๒.การทิ้งของเสีย และการจัดการน้ำเสียของโรงเชือดไก่ โดยหลังจากที่มีการร้องเรียน ไม่มีการนำขนไก่ไปทิ้งในพื้นที่ ส่วนน้ำเสียจากโรงงานไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด โดยคณะร่วมตรวจได้แนะนำให้โรงงานมีมาตรการในการป้องกันน้ำล้นบ่อบำบัด อาทิ การเสริมคันดิน เป็นต้น
    ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ทต.นาทับได้กำชับให้เจ้าของโรงงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติอย่างแท้จริงต่อไป

แกลเลอรี่