Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Songkhla

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic

ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาคม  ยุทธนา ผอ.ทสจ.สงขลา มอบหมายให้นายนิธิ  สุดวิไล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนางสาวสุวิตา  จิระนิล เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และการใช้ระบบฐานข้อมูลและทะเบียน ทสม. เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

แกลเลอรี่